Profesionálne doprovodné služby
  Prepravy prekračujúce zákonom stanovené maximálne miery, či zaťaženie,
sú podľa platných zákonov Slovenskej republiky,  povinne mať  pri jazde  do-
provodné vozidlo - vozidlá.  Tak ako vozidlá vykonávajúce mimoriadnu prepra-
vu,  tak  i doprovodné vozidlá musia spĺňať zákonom stanovené podmienky a označenie,  aby  zabezpečili  plynulý  a   bezpečný  prejazd nadrozmerného 
- nadmerného transportu  po verejných cestných komunikáciach.  Podľa  Va-
šich požiadaviek i nariadenia úradu cestnej dopravy  Vám zabezpečíme nále-
žitý počet profesionálnych  doprovodných vozidiel,  spĺňajúcich zákonom sta-
novené predpisy s náležite vyškolenými vodičmi, majúcimi oprávnenie  na vý-
kon týchto služieb. Naši vodiči sú  maximálne ústretoví  k výkonu tejto práce.
    V prípade mimoriadne náročných prepráv  na dožiadanie zabezpečujeme  aj technické vozidlá  s  osádkou. Vo-
zidlá sú vybavené na krátkodobú demontáž a spätnú montáž dopravného značenia, pridvihovania  nízkych  káblov,
či iných podobných prekážok, ktoré boli vopred určené, alebo ktoré boli zistené priamo na mieste prejazdu.
    V stanovených prípadoch a následným spoločným dohovorom zabezpečíme aj služby policajnej asistencie,  či
prítomnosť nepriamo zúčastnených strán, ako sú pracovníci energetických závodov, spojov a telekomunikácií.