O nás
V oblasti kamiónovej prepravy pracujeme od roku 1992, pričom od roku 2005 
sa zaoberáme už len prepravou nadrozmerných a nadmerných nákladov. Tie-
to náklady  sú veľmi  špecifické  a každá jedna preprava vyžaduje starostlivý 
výber vhodného prepravného prostriedku  a vhodného zabezpečenia.   V roku 
2008  sme upustili  od priameho prepravného systému,  a začali sme  sa za-
oberať zabezpečovaním týchto prepráv. Vďaka bohatým skúsenostiam a veľ-
kému  počtu  part-
nerov, Vám vieme
vybrať najvhodnej-
šieho prepravcu s
najvhodnejším prepravným prostriedkom za čo  najpria-
teľnejšiu cenu. Samozrejme všetko  s vybavením  všet-
kých potrebných náležitostí  k týmto prepravám  a tiež
aj  zabezpečením   potrebného   počtu   doprovodných, sprievodných a technických vozidiel. V prípade nutnos-
ti  či naplnením zákonom stanovených podmienok  pre prípady  výnimočne  veľkých nákladov  zabezpečíme aj prítomnosť pracovníkov  energetických podnikov, spojov  a telekomunikácií,  železníc  a aj policajných asistencií.