Povolenia k nadrozmernej a nadmernej preprave  Všetky vozidlá, prevyšujúce zákonom stanovené rozmery (dĺžku, šírku, 
výšku),  váhu  a  nápravové tlaky,  sú povinné mať  pred jazdou povolenie 
príslušného úradu cestnej dopravy.  Toto povolenie je doklad  o možnosti 
jednorázového vykonania danej prepravy  v  stanovenom termíne.  Okrem 
všetkých údajov  o jazdnej súprave  a  náklade, obsahuje maximálne roz-
mery,  váhu a trasu po ktorej bude transport vykonaný.  Vo väčšine prípa-
dov je nutné pre určenie prepravnej trasy dokladovať súhlasné stanoviská majiteľov /správcov/ komunikácií.
   Nakoľko  pre získanie rozhodnutia  je nutné previesť niekoľko právnych 
úkonov naša firma Vizsta s.r.o., Vám ponúka zastupovanie a zabezpeče-
nie vybavenia všetkých potrebných náležitostí  a  tiež aj zastupovanie v správnych konaniach za účelom vysta-
venia súhlasného rozhodnutia  na  uskutočnenie  špeciálneho transportu,  prekračujúceho  stanovené rozmery 
a hmotnosť.